ก.ท่องเที่ยว พร้อมจ้างงานคนพิการ

ก.ท่องเที่ยว สนองนโยบายรัฐ พร้อมจ้างงานร่วมดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายต้องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียม และให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานให้คนพิการมีโอกาสประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น

ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอัตราส่วนในการรับคนพิการเข้าทำงานได้ 37 อัตรา ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการทำงานในกระทรวงฯ 9 คน ต้องสรรหาเพิ่มอีก 28 คน กระทรวงฯ มีการจัดสรรอัตราการจ้างงานเพิ่มทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่งจ้างเหมา 3 อัตรา กรมพลศึกษา ตำแหน่งพนักงานราชการ 1 อัตรา และให้สัมปทานพื้นที่ค้าขาย 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา กรมการท่องเที่ยว ตำแหน่งลูกจ้างเหมา 1 อัตรา สถาบันการพลศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างเหมา 10 อัตรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 อัตรา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 อัตรา “หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลคุณภาพชีวิตของคนพิการ เป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสสามารถประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมต่อไป” นายพงษ์ภาณุ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth