เกษตรสร้างชาติ : สวนสละผสมผสานตามรอยพ่อ

พัทลุง 1 ต.ค.-วันนี้จะพาไปชมความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกลสะใน จ.พัทลุง ที่ตัดสินใจโค่นต้นยางพารา ปาล์มน้ำมัน หันมาปลูกสละ และเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ต่อปีร่วมล้านบาท
สละพันธุ์สุมาลีอายุ 4 ปีครึ่ง ของลุงนัน ชูเอียด เกษตรกรบ้านในกอย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง กำลังให้ผลผลิตเต็มต้น เฉลี่ยต้นละ 400 กก./
ปี 1 ไร่ ปลูก 33 ต้น ราคาจำหน่ายอยู่ที่ กก.ละ 50-70 บาท หากนำไปแปรรูปเป็นสละลอยแก้ว จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

ภายในสวนของลุงนัน จะปลูกพืชผสมผสาน เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ที่ดิน 3 ไร่ครึ่งแปลงนี้คุณลุงปลูกสละ เป็นพืชหลัก หลังปลูกจะให้ผลผลิตในอีกราว 2 ปีข้างหน้า ระหว่างนี้ปลูกถั่วลิสงบำรุงดิน 3 เดือนเก็บเกี่ยวได้ ปลูกมะละกอเรดเลดี้ 6 เดือนให้ผลผลิต เก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องนานถึง 2 ปี ทำให้ลุงนันมีรายได้ต่อเนื่อง แม้สละยังไม่ให้ผลผลิต ในสวนลุงนันยังปลูกหมาก และไม้ยืนต้น เพื่อเป็นรายได้เพิ่มอีกในอนาคตด้วย

ลุงนัน บอกว่า หลักการทำเกษตรของลุง คือ ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยเริ่มต้นจากการเข้าใจ ศึกษาพืชที่จะนำมาปลูกให้ถ่องแท้ เข้าถึง ด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปีนี้ คุณลุงนัน ชูเอียด ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านสวนเกษตรผสมผสานอันดับ 2 ของประเทศ และยังคงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.